ಡಿಎಂಸಿಎ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ (“ಡಿಎಂಸಿಎ”) 17 ಯುಎಸ್ಸಿ § 512 ರ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸೈಟ್ ಡಿಎಂಸಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ” ಆಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು” ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ದೃ irm ೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸೂಚನೆ:

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ:

(ಎ) ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಸಹಿ;

(ಬಿ) ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ;

(ಸಿ) ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ;

(ಡಿ) ವಿವಾದಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರು, ಅದರ ದಳ್ಳಾಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ;

(ಎಫ್) ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ.

ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್

ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ 17 ಯುಎಸ್ಸಿ §512 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. (“ಡಿಎಂಸಿಎ”).

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ, ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.